Hvad er INNO+

INNO+ er et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation, der identificerer indsatområder for strategiske investeringer i innovation. 

Nedenstående uddybning af INNO+ er uddraget af INNO+ kataloget, der kan hentes i sin helhed på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside.

 


Baggrund og formål med INNO+

Danmark er udfordret på global konkurrence, vækst og produktivitet. Der er behov for, at de offentlige investeringer i forskning, innovation og uddannelse i endnu højere grad omsættes i vækst, øget produktivitet og beskæftigelse i erhvervslivet. Danmark har et godt afsæt for at forfølge dette mål med et velfungerende innovationssystem, men der er behov for i højere grad at fokusere dele af den innovationspolitiske indsats mod løsninger af prioriterede samfundsudfordringer. Vi skal kunne skabe konkrete, innovative løsninger, som kan bidrage til at håndtere samfundsmæssige udfordringer i Danmark og i en verden under global omstilling – f.eks. løsninger inden for sundhed, miljø og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Løsninger som samtidig kan bidrage til vækst, velfærd og beskæftigelse i Danmark.

I regeringens innovationsstrategi lægges der op til at anvende INNO+-kataloget som et videngrundlag for prioriteringen af fremtidige samfundspartnerskaber om innovation. På hvert af indsatsområderne i INNO+ vil det således være muligt at etablere et partnerskab, hvor både offentlige og private aktører arbejder sammen om løsningerne. Partnerskaberne skal ikke erstatte, men supplere de eksisterende forsknings- og innovationspolitiske virkemidler og ses i forlængelse af og bygge på erfaringer fra igangsatte pilotpartnerskaber og SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research). Sigtet med INNO+ er samtidig, at det kan være inspirationsgrundlag for den fremadrettede innovationspolitiske indsats i bred forstand for andre innovationsaktører på alle niveauer f.eks. erhvervslivet, organisationer, uddannelsesinstitutioner, råd, fonde mv.

 


INNO+-processen

INNO+-kataloget er udarbejdet i en bred og intens dialog med en lang række interessenter fra bl.a. virksomheder, erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, ministerier, forskningsråd, universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter samt klynge- og innovationsnetværksorganisationer.

 


Pejlemærker for udmøntning af INNO+-indsatsområderne

Hvis Danmark skal indfri ambitionerne om at skabe nye løsninger med størst mulig effekt i samfundet, er der en række forhold, som bør indtænkes i udmøntningen af innovationsindsatsen. Forhold, hvis betydning er understreget i den løbende dialog med interessenterne i INNO+-processen.


Disse er

  • Samfundspartnerskaber skal skabe effektive løsningerMedarbejderinvolvering, uddannelse og efteruddannelse
  • Samarbejde på tværs af faggrænser og inddragelse af brugerne
  • Internationalt samarbejde
  • Løsningerne skal nå helt ud til kunderne, borgerne og samfundet
  • Videnudveksling

 


Om INNO+ kataloget

INNO+-kataloget indeholder seks tematiske hovedområder med en række underliggende indsatsområder – 21 områder i alt. I centrum for katalogets indsatsområder står beskrivelsen af konkrete målsætninger, som kræver forskelligartede forsknings- og innovationsaktiviteter i et bredt samarbejde på tværs af en række aktører. Sigtet med målsætningerne er at gøre innovationsindsatsen konkret og målorienteret. Det skal i videst muligt omfang være demonstreret, at der er skabt effektive og brugbare løsninger på et tre- til femårigt sigte. For nogle af målsætningerne gør sig gældende, er der eksplicit er reflekteret over, hvordan de udviklede løsninger kan nyttiggøres og udbredes inden for eller på tværs af sektorer. Det vil typisk gøre sig gældende, hvor der er behov for, at offentlige myndigheder gør en aktiv indsats. På andre områder vil der være tale om, at løsningerne vil blive spredt via markedsmekanismerne, hvorfor der ikke her er angivet specifikke overvejelser om spredning af løsningerne. I forbindelse med udmøntningen af innovationsindsatsen kan der være behov for at tilpasse og konkretisere målsætningerne i relation til den løbende og ofte hurtige udvikling på de enkelte tematiske områder.

Klik her for at downloade INNO+ kataloget