Invitation til kick-off møde den 18. februar

 


Det Blå Danmark sætter fart på grøn innovation

Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen har etableret en organisation, der skal sikre, at det maritime forslag i regeringens innovationsinitiativ INNO+ bliver realiseret via et samfundspartnerskab.

Aktørerne i Det Blå Danmark ser meget positivt på regeringens ambitiøse innovationsprojekt INNO+, som har til formål at forvandle samfundsudfordringer til vækst- og beskæftigelsesdriv-værk. Ved i fællesskab at fokusere kræfterne på udvalgte områder er målet med INNO+-partnerskaberne at løse konkrete samfundsudfordringer i løbet af en periode på 3-5 år.

Idékataloget fra INNO+ blev offentliggjort i efteråret 2013, og den maritime del har ambitiøse målsætninger, som i høj grad handler om energieffektivitet, der skal fremkomme gennem udvikling af nye energieffektive skibsteknologier i bred forstand; det kan eksempelvis være batterier til færgedriften, brug af letvægtsmaterialer, programmer til brændstofoptimering samt videreudvikling af alternative brændstoftyper som biobrændstoffer, LNG og metanol. Der peges handlingsorienteret på otte konkrete behov, som skal være med til at indfri målsætningerne.

Det Blå Danmark intensiverer arbejdet med at nå fra ambition til virkelighed, og således har Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen med finansiering fra Den Danske Maritime Fond etableret et projektsekretariat ledet af kontorchef Rikke Aarøe Carlsen og chefkonsulent Magnus Gary, som det kommende år udelukkende skal arbejde med INNO+.

Sekretariatet skal kortlægge og konkretisere mulige projekter, ikke mindst erhvervsorienterede, som kan indgå i et samfundspartnerskab om ”Blå arbejdspladser via grønne løsninger” mellem virksomheder i Det Blå Danmark, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor.

 

 


Det Blå Danmark og INNO+

En række parter i Det Blå Danmark fandt tidligt i 2013 sammen om at formulere den maritime del af INNO+-arbejdet. I dette arbejde deltog repræsentanter fra Danske Maritime, Danmarks Rederiforening, Maskinmestrenes Forening, Søfartsstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, FORCE Technology samt MAN Diesel & Turbo.

Resultatet blev et bidrag med ambitiøse målsætninger på energieffektiviserings- og miljøområdet, og konkret blev der peget på otte forslag med vægt på innovation, som fik navnet ”Blå arbejdspladser via grønne løsninger”.

 

Målsætningen for partnerskabet er at udvikle løsninger, som demonstrerer, at det er muligt frem mod 2020 for fremtidens skibe at realisere, at

 • CO2-udledningen pr. transportenhed reduceres med mindst 30 procent i forhold til 2008- niveauet. Målet er et mindstemål, og der skal sigtes mod at nå en CO2-reduktion på op i mod 50 procent
 • NOx - og SOx-udledningen skal reduceres med 80 procent i forhold til dagens standard
 • Støjen fra skibspropeller skal reduceres med 3 dB i forhold til dagens standard

Mulige, endnu skrappere krav, som kan blive stillet i emissionskontrolområderne, skal også indgå som reduktionsmål for partnerskabet, så danske skibe kan imødekomme fremtidige krav fra IMO.

Samtidig skal en lang række af disse løsninger også kunne installeres på eksisterende skibe.

 


Løsningsmuligheder

Samarbejde i et samfundspartnerskab mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt det offentlige er nøglen til at opnå de nødvendige resultater.

Tidshorisonten på 3-5 år er et udtryk for, at INNO+ er efterspørgselsorienteret. Det er samfundspartnerskabet, som aktivt skal gå ind og understøtte udviklingen.

Samtidig er der behov for, at en forskningsmæssig forbindelse sikres for innovationer ud over partnerskabets tidshorisont, og at denne dimension inddrages i arbejdet.

Det er væsentligt, at uddannelse og efteruddannelse inkluderes i indsatsen, så de maritime erhverv sikres en fortsat tilgang af personer med den viden og ekspertise, som kræves for, at den beskrevne udvikling kan realiseres og videreføres også på længere sigt.

Med udgangspunkt i miljø- og energieffektivisering af skibsfarten opereres med innovationsbehov inddelt i områderne Energieffektive skibe, Energieffektiv drift og Dokumentation.

De otte umiddelbart konkrete innovationsbehov, som er beskrevet mere uddybende på s. 19-20 i det vedhæftede INNO+-katalog, er:

 

Energieffektive skibe

 1. Udvikling af retrofits (opgraderinger) til eksisterende skibe.
 2. Udvikling af designs til brug af batterier og brændselsceller i færgetrafikken.
 3. Alternative brændstoffer.
 4. Letvægtsmaterialer til maritimt brug, herunder til skrog og overbygninger.

  Energieffektiv drift
 5. Udvikling af forretningsmodel for Northern Sea Route
 6. Udvikling af metoder/programmer til optimering af brændstofforbruget.
 7. Simuleringsprogrammer til fastlæggelse af nødvendig fremdrivningseffekt i dårligt vejr.

  Dokumentation
 8. Beslutningssystem for retrofitting (opgradering) af skibe med forbedrede systemer og processer.

Udover den opgavemæssige dimension beskrevet ovenfor er der en organisatorisk og en finansiel dimension, der skal fastlægges som led i det kommende arbejde med udformningen af partnerskabet. Om det finansielle skal bemærkes, at et samfundspartnerskab skal rejse en betydelig, men ikke specificeret medfinansiering.

 


Danmarks Innovationsfond

I oktober 2013 blev der afsat midler til at understøtte fem samfundspartnerskaber, herunder et maritimt forslag om ”Blå arbejdspladser via grønne løsninger. Midlerne hertil kommer fra den kommende Danmarks Innovationsfond. Danmarks Innovationsfond forventes etableret ved lov i foråret 2014, og der planlægges en udbudsbekendtgørelse om samfundspartnerskaber herfra i begyndelsen af april i år.

 


 

Første møde i INNO+-arbejdet

Arbejdet med at udforme ansøgningen til et INNO+ samfundspartnerskab ledes overordnet af Danmarks Rederiforening og Danske Maritime ved henholdsvis vicedirektør Jan Fritz Hansen og adm. direktør Jenny Braat. Derudover er Søfartsstyrelsen og Dansk Metal tilknyttet som rådgivere ved henholdsvis kontorchef Mogens Schrøder Bech og cheføkonom Allan Lyngsø Madsen. Endelig er chefkonsulent Hans Otto Kristensen, Danmarks Rederiforening, tilknyttet som sekretær assisteret af teknisk projektleder Alexander Bjørn Kleiman, Danske Maritime. Til den daglige ledelse er tilknyttet det før nævnte projektsekretariat med adresse i Amaliegade 33B, 1256 København K.

Virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og relevante myndigheder opfordres til at deltage i INNO+-topmødet, hvor der bl.a. vil blive fortalt om, hvorledes hele ansøgningsprocessen tænkes grebet an. Topmødet afholdes tirsdag den 18. februar 2014, kl. 09:30-12:00 hos Danmarks Rederiforening Amaliegade 33, 1256 København K.

Her vil det kommende arbejde med at udforme ansøgningen til partnerskabet stå i centrum. Alle, der måtte have et relevant projekt/bud på processen, opfordres til at deltage.